Podmínky užití

Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně Partydo.cz dále jen "Služba" provozované společností Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, DIČ: CZ 039 55 842, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen "Provozovatel") uživatelem.

Společnost Svatba.cz s.r.o. je plátcem DPH.

Uživatel ručí za správnost údajů vložených při registraci.

Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v Komentářích uživatelů. "Uživatelem" se stává každý návštěvník Služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k datům na Službě umístěným.

Autoři Komentářů jsou zodpovědní za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah

Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv Komentář, o kterém se domnívá, že je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu Služby.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž Uživatel má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním.

Uživatel souhlasí s použitím své uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla pro zasílání zpráv provozovatele či jeho partnerů, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Shora uvedený souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet uživatele při porušení podmínek využívání Služby. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby, pokud má Poskytovatel za to, že: vkládaný obsah uživatele porušuje zákony České republiky, je v rozporu s dobrými mravy nebo obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele.

Pokud Uživatel zveřejní na svém profilu fotografie či dokumenty podobného charakteru, uděluje jejich zveřejněním Provozovateli oprávnění takto zveřejněné materiály použít pro marketingové účely.

Ohodnotit dodavatele může registrovaný uživatel využívající službu portálu Partydo.cz na základě vlastní zkušenosti s dodavatelem. Za porušení podmínek užití se považuje účelová registrace pouze pro zadání hodnocení dodavatele. V případě zjištění porušení podmínek shora uvedených, si provozovatel vyhrazuje právo hodnocení neprodleně smazat. Provozovatel není v tomto případě povinen uživatele o smazaní hodnocení informovat. Dodavatel má možnost na hodnocení reagovat. V případě podezření na nekalé praktiky při hodnocení je dodavatel povinen na takové jednání upozornit provozovatele. Provozovatel je povinen jednání prověřit a v případě zjištění nekalých praktik sjednat nápravu.

Ochrana osobních údaju

Osobní údaje (e-mailové adresy, telefonní čísla a další) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jsme řádně registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za stanovených podmínek mohou být poskytnuty obchodním partnerům Provozovatele.

Obchodní údaje jsou využívány pro účely správy webu, webové analytiky a pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že mu ze strany Provozovatele a jeho obchodních partnerů budou zasílány zprávy do jeho profilu na portálu Partydo.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Ochranu osobních údajů bereme vážně a vždy budeme v případě nutnosti konat k vaší spokojenosti.

V případě, kdy se Uživatel do svého profilu více než 1 rok nepřihlásí, je poskytovatel oprávněn deaktivovat profil objednatele.

Uživatel souhlasí s případnou změnou osoby Provozovatele. V případech změny osoby Provozovatele bude Partner či Uživatel o této skutečnosti vždy vyrozuměn.

Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení

Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách užití. Pokud Spotřebitel v průběhu 12 měsíců od Registrace nebo od posledního nákupu zboží nebo služeb přes Portál Partydo.cz neuskuteční prostřednictvím Portálu Partydo.cz žádnou poptávku, budou nevyplacené slevy expirovány.

V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Provozovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Podmínek užití, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Provozovatele nebo pověst Portálu Partydo.cz. V takovém případě má Provozovatel nárok na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Spotřebitele na výplatu Slevy (Slev).

Provozovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli (ex nunc) jestliže se Portál Partydo.cz stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Provozovatelem, Provozovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby, Spotřebitel požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Provozovatele, nebo Spotřebitel v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně Kupní cenu nebo cenu služby. V případě odstoupení Smlouva o poskytování Služby zaniká dnem doručení odstoupení Spotřebiteli, resp. desátý den po odeslání odstoupení

Uživatel souhlasí s případnou změnou osoby Provozovatele. V případech změny osoby

Provozovatele bude Partner či Uživatel o této skutečnosti vždy vyrozuměn (prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Spotřebitelem v jeho Profilu Spotřebitele).

Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Provozovatel provede změnuPodmínek užití a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.

Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.

Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Podmínek užití se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.

V Praze dne 28.9. 2017